ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կոմիտեի ֆինանսական աջակցությամբ հրատարակումներ
«Ակնարկներ սփյուռքահայ թատրոնի պատմության»
«Գրաբարի դարձվածաբանություն»
«Լեզվի կիրառումն ու մտաշահարկումը իրավագիտության ոլորտում» The Use and Abuse of Language in the Legal Domain
«Հովհաննես Չեքիջյան - 90»
Գաղձի (cuscuta, dodder) տարածվածությունը , վնասակարությունը հանրապետությունում և պայքարի նոր միջոցառումները
Գերբարձր հաճախականության էլեկտրամագնիսական դաշտի ոչ ջերմային ինտենսիվության ազդեցությանը ենթարկվող անձանց բժշկական հսկողության մասին ուղեցույց
«Անդրադարձ հայ ազգային նվագարանների պատմափաստագրությանը և «Տկզար» համույթի գործունեությանը»
Համշենը հայկական ձեռագրերում
Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը
Հովհաննես Այվազովսկու 200-ամյա հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր