ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված թեմաներ » 2013-2015 թվականներ
Ավտոնոմ ռեժիմով աշխատող, կոշտ հիշողությամբ եռաբաղադրիչ տատանողական պրոցեսներ գրանցող սարք
ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան, Սիսիան, Գորիս քաղաքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում (կիրառական արդյունքների ներդրում)
Որոտան-Գորիս դիատոմիտաբեր ավազանի ֆոսֆորիտային ապարները և նրանց օգտագործման հնարավորությունները որպես ֆոսֆորային պարարտանյութեր
Բիոզանգվածային վառելիքային բրիկետների ստացման նոր տեխնոլոգիա և սարքավորում
Համապիտանի օդաթողման և օդատրման սարք
Հոսանքահարումից պաշտպանիչ սարքի մշակումը
Ճնշման տվիչներում օգտագործելու համար պլատինից բարակ թաղանթային ջերմաստիճանային տվիչների նախագծում և ստացման տեխնոլոգիական պրոցեսների մշակում
Հեռահաղորդող էլեկտրակարդիոգրաֆների ներդրումը Հայաստանում
Անօդաչու թռչող ապարատների ադապտիվ ինքնաղեկասարքի և բարձր ճշտության գիրոկայունացված հարթակի մշակումը և լաբորատոր նմուշի պատրաստումը
Գյուղատնտեսական թունաքիմիկատների միկրո-էմուլսիոն և միկրո-սուսպենզիոն պատրաստուկային ձև երի ստեղծման տեխնոլոգիայի մշակում և նմուշների պատրաստում