ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Գիտության կոմիտե

Մեր մասին » Գնումների գործընթաց
Պետության կարիքների համար ավտոմեքենաների վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/4 (2018 թ. մարտի 6, «ԱՎՏՈԻՆԺԵՆԵՐԻՆԳ ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/1 (2018 թ. մարտի 1, «ԱՅ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/3 (2018 թ. փետրվարի 27, «ԵրՄՄԳՀԻ» ՓԲԸ)
Պետության կարիքների համար համակարգչային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր N ԳՊԿ-ՄԱ-ԾՁԲ/2 (2018 թ. փետրվարի 26, «ԴՈԼՖԻՆ» ՍՊԸ)
Փոստային կապի ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագիր N PD-131-02-18 (2018 թ. փետրվարի 14, «Հայփոստ» ՓԲԸ)
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն («ՌԵՍՈ» ԱՓԲԸ, 2018 թ. հունվարի 26)
Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման պայմանագիր (2018 թ. հունվար, «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ)
«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին պետության կարիքների համար 2018 թվականին իրականացվող գնումների պլանը` ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի մասով (2018 թ. hունվարի 22)
Հայտարարություն (հաշվետվություն) «ԳՊԿ-ՇՀԱՊՁԲ-17/1» ընթացակարգով կնքված պայմանագրի մասին (2017 թ. փետրվարի 15)
Պետական կարիքների համար GSM շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր «Արմենտել» ՓԲԸ (2014 թ, փետրվարի 4)